Chính sách tuyển dụng - đào tạo

Chính sách chăm sóc sức khỏe

Công ty luôn đảm bảo điều kiện và môi trường cho người lao động làm việc, cấp phát đây đủ các bảo hộ lao động. Hằng năm, công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động. Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, công ty còn mua bảo hiểm tai nạn lao động cho toàn thể người lao động trong công ty.