Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị
Nguyễn Thanh Toàn
Giám Đốc
Ông Nguyễn Thanh Toàn
Đỗ Đức Thu
Chủ tich HĐQT
Ông Đỗ Đức Thu
Phạm Văn Bền
Thành viên HĐQT
Ông Phạm Văn Bền
Trương Văn Phướng
Thành viên HĐQT
Ông Trương Văn Phướng
Nguyễn Thành Nghiệp
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thành Nghiệp
Ban giám đốc
Phạm Thanh Triết
Phó Giám Đốc
Ông Phạm Thanh Triết
Nguyễn Thanh Toàn
Giám Đốc
Ông Nguyễn Thanh Toàn
Chung Vĩnh Trường
Phó Giám Đốc
Ông Chung Vĩnh Trường