Ban Lãnh đạo

Hội đồng quản trị
Nguyễn Thanh Toàn
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Huy
Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Huy
Đỗ Đức Thu
Thành viên HĐQT
Ông Đỗ Đức Thu
Trương Văn Phướng
Thành viên HĐQT
Ông Trương Văn Phướng
Chung Vĩnh Trường
Thành viên HĐQT
Ông Chung Vĩnh Trường
Ban giám đốc
Phạm Thanh Triết
Phó Giám đốc
Ông Phạm Thanh Triết
Nguyễn Thanh Toàn
Giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Toàn
Chung Vĩnh Trường
Phó Giám đốc
Ông Chung Vĩnh Trường
Ban kiểm soát
Phan Phong Tân
Thành viên BKS
Ông Phan Phong Tân
Đặng Ngọc Phú Nhơn
Trưởng Ban kiểm soát
Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn
Huỳnh Văn Nghĩa
Thành viên BKS
Ông Huỳnh Văn Nghĩa