Ban Lãnh đạo

Hội đồng quản trị
Nguyễn Thanh Toàn
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Văn Đúng
Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Văn Đúng
Đỗ Đức Thu
Thành viên HĐQT
Ông Đỗ Đức Thu
Trương Văn Phướng
Thành viên HĐQT
Ông Trương Văn Phướng
Nguyễn Thành Nghiệp
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thành Nghiệp
Ban giám đốc
Phạm Thanh Triết
Phó Giám đốc
Ông Phạm Thanh Triết
Nguyễn Thanh Toàn
Giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Toàn
Chung Vĩnh Trường
Phó Giám đốc
Ông Chung Vĩnh Trường
Ban kiểm soát
Phan Phong Tân
Thành viên BKS
Ông Phan Phong Tân
Nguyễn Thị Bông
Trưởng Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Bông
Huỳnh Văn Nghĩa
Thành viên BKS
Ông Huỳnh Văn Nghĩa