Chính sách tuyển dụng - đào tạo

Chính sách tuyển dụng - đào tạo

Chính sách chăm sóc sức khỏe
Công ty luôn đảm bảo điều kiện và môi trường cho người lao động làm việc, cấp phát đây đủ các bảo hộ lao động. Hằng năm, công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động...