DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 30/11/2023
30 - 11 - 2023
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:
DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 23/11/2023
23 - 11 - 2023
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:
Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu
21 - 11 - 2023
Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu
DFC công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Trạm xăng dầu Phú Thạnh
16 - 11 - 2023
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp công bố quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Trạm XD Phú Thạnh
DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 13/11/2023
13 - 11 - 2023
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:
DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 30/11/2023
30/11/2023
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:
DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 23/11/2023
23/11/2023
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:
Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu
21/11/2023
Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu
DFC công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Trạm xăng dầu Phú Thạnh
16/11/2023
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp công bố quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Trạm XD Phú Thạnh
DFC điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00, ngày 13/11/2023
13/11/2023
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu như sau:
Khuyến mãi dầu nhờn tại Trạm XD An Thạnh Trung
08/11/2023
DFC khuyến mãi dầu nhờn tại Trạm XD An Thạnh Trung từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 17/11/2023