Triết lý kinh doanh

Đầu tư: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có tính đến sự tương hỗ cho nhau của các dự án, mang lại hiệu quả đầu tư cao.

Chất lượng sản phẩm: là sự sống còn của doanh nghiệp, là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững.

Khách hàng là bạn hàng: cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn cùng khách hàng.