Tầm nhìn sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN:

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp xây dựng một thương hiệu uy tín với ngành nghề kinh doanh đa dạng, trong đó xăng dầu và dầu nhờn là mặt hàng chủ lực làm nền tảng phát triển bền vững; hướng đến hình ảnh ngày càng hoàn thiện trên thị trường. Đồng thời đa dạng hóa có chọn lọc các hình thức sở hữu và lĩnh vực kinh doanh để khai thác hiệu quả nhất các nguồn lực của Công ty.

SỨ MỆNH:

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (Gọi tắt là DFC) là sự kết hợp hài hòa các lợi ích doanh nghiệp với lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội, cung cấp cho khách hàng và người tiêu dùng những sản phẩm xăng dầu và dầu nhờn đáng tin cậy với cách thức chuyên nghiệp nhất.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đặt khách hàng vào vị trí trung tâm, sự thỏa mãn và hài lòng của khách hàng sẽ mang lại thành công cho DFC.

Đẩy mạnh đầu tư, mở rộng quy mô, hiện đại hóa cở sở vật chất kỹ thuật để làm nền tảng phát triển bền vững.

Xây dựng ngôi nhà chung DFC mà ở đó các thành viên có môi trường làm việc tin cậy, tôn trọng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng cơ chế đãi ngộ khuyến khích khả năng sáng tạo, khả năng cống hiến vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.