DFC điều chỉnh giá bán lẻ Gas từ ngày 01/11/2023

  • 01/11/2023, 16:44

Căn cứ Quyết định số 177/NLĐT-QĐ.KD ngày 01/11/2023 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC) về việc điều chỉnh giá bán lẻ gas như sau:

STT Mặt hàng Loại bình Mức tăng (đồng/bình) Giá bán lẻ không vượt quá (đồng/bình)
1 Bình Total (xanh, xám, cam) 12kg 4.000 374.000
2 Bình Total (xanh, xám, cam) 45kg 15.000 1.505.000
3 Bình Sopet 12kg 4.000 354.000
4 Bình Sopet 45kg 15.000 1.435.000

Mức giá bán lẻ trên có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Các Trạm bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp, phải niêm yết đúng giá bán lẻ gas nêu trên.